ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยา ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน

จากหมวดหมู่ ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยา ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน  โดยขอให้บุคคลที่มีชื่อตามประกาศฯ ไปทำการทดสอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยา ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563  วิธีการลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.30-11.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี หรือห้องเวชระเบียน ผู้ป่วยนอก (เบอร์ 19) และปฏิบัติตามขั้นตอนการทดสอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยา ณ ห้องตรวจ OPD เบอร์ 24 โดยผู้ทดสอบจ่ายค่าทดสอบด้วยตนเอง คนละ 200.-บาท  ดูรายละเอียดประกาศ ที่ www.stri.cmu.ac.th

								

เอกสารประกอบ

ประกาศผลสอบ.pdf