มีภาระหน้าที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงาน สร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมการทำการวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของสถาบันฯ และนโยบายงานวิจัยระดับประเทศ ประสานงานระหว่างนักวิจัย แหล่งทุน ผูประกอบการ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ชุมชน เพื่อให้เกิดข้อเสนอโครงการตรงตามความต้องการของภาคการผลิต ให้ความช่วยเหลือบริการข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัย การฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา แลกเปลี่ยนนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ ณ ต่างประเทศ ตลอดจนรองรับแขกที่เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ


  อีกทั้งยังให้บริการด้านการบริหารโครงการวิจัยต่างๆ ของนักวิจัยและคณาจารย์ที่สังกัดหน่วยวิจัย ตั้งแต่ขั้นตอนหลังจากลงนามในสัญญารับทุนทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอกประเทศ ติดตามรายงานความก้าวหน้า รายงานฉบับสมบูรณ์ ประสานงานเงินโอนงวดต่างๆ ระหว่างนักวิจัย มหาวิทยาลัย และแหล่งทุน จนเสร็จสิ้นโครงการ นอกจากนี้ในส่วนของแหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน ทางสถาบันฯ ยังมีบริการลงข้อมูลในระบบ NRPM (National Research Project Management) ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้กับนักวิจัยและคณาจารย์ที่สังกัดหน่วยวิจัย ตั้งแต่ส่งข้อเสนอโครงการ จนถึงส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และปิดโครงการในระบบ NRPM


  นอกจากนี้ ทางสถาบันฯ ยังมีครุภัณฑ์มีสามารถให้บริการวิเคราะห์ต่างๆ เช่น เครื่อง Mini SEM, Freeze-Drying และมีบริการวิเคราะห์ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ ยีสต์และรา ในตัวอย่างอาหาร

ทุนภายในประเทศ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว)
 • สำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ทุนภายในประเทศ

 • EU
 • GIZ
 • TOYOTA

ทุนภายในสถาบันฯ

 • Seed Money
 • Matching Fund