ด้านนวัตกรรม
 1. ศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกผลงานวิจัยที่มีศักยภาพเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์
 2. ประเมินมูลค่าผลิตภัณฑ์ (คิดต้นทุน-กำไร-ขาดทุน)
 3. ศึกษาและสามารถจัดทำแผนธุรกิจ (Business canvas) เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการและให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าโครงการ
 4. บ่มเพาะธุรกิจในรูปแบบของธุรกิจเริ่มต้น โดยใช้เทคโนโลยี/เทคโนโลยีใหม่ สู่ผู้ประกอบการ

ด้านธุรกิจสัมพันธ์
 1. ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มการตลาดของผลิตภัณฑ์
 2. จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย ของนักวิจัยในสังกัดและคณาจารย์ในเครือข่าย
 3. ประสานงานในการการจับคู่ในรูปแบบ Steak holder ระหว่างผู้ประกอบการและนักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ/แหล่งทุนเพื่อให้เกิดนวัตกรรม/ธุรกิจใหม่ (Startup)

ด้านอื่น ๆ
 1. งานคณะกรรมการ/คณะทำงาน
 2. การเข้าร่วมกิจกรรม
 3. ช่วยเหลือกิจกรรมในสำนักงานสถาบันฯ
 4. ช่วยเหลือกิจกรรมในงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

งานเชิงพัฒนา
 1. การให้บริการ One Stop Service
 2. การเข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้