ผศ.ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล

รองผู้อำนวยการ

นางปรานอม ก้านเหลือง

เลขานุการ