มีภาระหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
 1. เป็นหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่ในด้านบริหารงานบุคคล การสอบ บรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย ลาออก และเลื่อนระดับ
 2. ขอตำแหน่งทางวิชาการ ขอไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
 3. การลาทุกประเภท การลาฝึกอบรม ดูงาน ศึกษาต่อ วิจัย
 4. การขออนุมัติจัดประชุม อบรม สัมมนา
 5. การขออนุมัติเดินทางไปราชการ
 6. การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

งานตำแหน่งและอัตราจ้าง
 1. การควบคุมบัญชีถือจ่าย ข้าราขการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานมหาวิทยาลัย
 2. การสอบคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย
 3. การสอบคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย
 4. การเลื่อนขั้นเงินเดือนและขอเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
 5. การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย
 6. การขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ
 7. การขออัตรากำลังเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย
 8. การแต่งตั้งผู้บริหาร และหัวหน้างาน
 9. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน รักษาการในตำแหน่ง
 10. การจัดแบ่งหรือมอบหมายหน้าที่ราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย
 11. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรทุกประเภท

งานพัฒนาและฝึกอบรม
 1. งานขออนุมัติลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ณ ต่างประเทศ
 2. งานให้คำปรึกษาแนะนำ ประสานงานเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือเดินทาง
 3. งานขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ
 4. งานขออนุมัติเดิทงทางไปราชการ
 5. งานจัดทำสัญญาค้ำประกันการรับทุน ศึกษาต่อ
 6. งานตรวจสอบและเสนออนุญาติเกี่ยวกับการลา และงานการควบคุมวันลา วันมาปฎิบัติราชการ
 7. งานขออนุญาติลาของข้าราชการและลูกจ้าง

งานวินัยและนิติกร
 1. งานเกี่ยวกับวินัยและรักษาวินัย

งานทะเบียนประวัติ
 1. การจัดทำแฟ้มประวัติ ให้บริการข้อมูลประวัติ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. การขออนุมัติมีบัตรประจำตัวข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย
 3. การขอเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล
 4. การเพิ่มเติมคุณวุฒิข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยในทะเบียนประวัติ
 5. การออกหนังสือรับรองข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัย
 6. การจัดทำทำเนียบบุคลากรประจำปี ตรวจสอบ แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน
 7. การการขอรับเงินสวัสดิการต่างๆ
 8. การขออนุญาตลาออกจากราชการ
 9. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 10. การจัดทำคำสั่ง ประกาศ
 11. การขึ้นทะเบียนประกันสังคม
 12. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราขการ (กบข.)
 13. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างฯ (กสจ.)
 14. การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ/พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น
 15. ระบบ MIS
 16. การบันทึกข้อมูลด้านบุคลากรของส่วนงาน
 17. การบันทึกข้อมูลสถิติการลาของบุคลากรส่วนงาน

ACCESSMENT | การประเมินผลการปฏิบัติงาน


ข้าราชการ
1.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553
2.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2556
3.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยหลักเกณฑืและวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับบที่ 2) พ.ศ.2557
4.  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2559
5.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ
6.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิจัย
7.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ (หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล รองผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน)
8.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ (หัวหน้างาน/ฝ่าย)
9.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนวิชาการ (วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป)
10.  แบบแจ้งผลการประเมินปฏิบัติงานข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

พนักงานมหาวิทยาลัย
1.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี พ.ศ.2557
2.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการประเมินผลการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ.2556
3.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน การอุทธรณ์และกระบวนการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
4.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน การอุทธรณ์ และกระบวนการพัฒนา พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
5.  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พ.ศ. 2561
6.  ระดับสมรรถนะ
7.  สมรรถนะ
8.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ (สายบริหารวิชาการ)
9.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ (คณาจารย์)
10.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ (นักวิจัย)
11.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ (กลุ่มบริหารจัดการระดับสูง)
12.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ (กลุ่มบริหารจัดการระดับกลาง)
13.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ (กลุ่มบริหารจัดการระดับต้น)
14.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ (กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ)
15.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ (กลุ่มบริการ)
16.  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พ.ศ.2559
17.  แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ(คณาจารย์)
18.  แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ(นักวิจัย)
19.  แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ(กลุ่มปฏิบัติการ กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มบริการ)
20.  แบบแจ้งผลการประเมินปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
21.  คำนิยามรายการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22.  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พ.ศ. 2562

ลูกจ้างประจำ
1.  หลักเกณฑ์ประเมินลูกจ้างประจำ

ผู้บริหารสายปฏิบัติการที่มีการดำรงตำแหน่ง
1.  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน เพื่อการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการในหน่วยงานของผู้บริหารสายปฏิบัติการที่มีวาระการดำรงตำแหน่ง สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.  คำนิยามรายการประเมินสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารสายปฏิบัติการที่มีวาระการดำรงตำแหน่ง
3.  แบบข้อมูลเพือประกอบการพิจารณาการประเมินผลการบริหาร
4.  แบบประเมินการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของตำแหน่ง...............

ผู้อำนวยการส่วนงานวิชาการภายใน
1.  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการส่วนงานวิชาการภายใน พ.ศ.2561

  HR | ความก้าวหน้าในสายงาน - การกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น : สายปฏิบัติการ -
  HR | ความก้าวหน้าในสายงาน - การกำหนดกรอบตำแหน่งและการประเมินค่างานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -