เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์แผนและงบประมาณ การติดตามและประเมินผลงบประมาณ และการจัดทำรายงานประจำปี ของสถาบันฯ ดังนี้

งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
 1. งานจัดทำแผนพัฒนาสถาบันฯ
 2. งานจัดทำงบประมาณประจำปี
 3. งานจัดทำตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน
 4. งานจัดทำโครงสร้างองค์กร
 5. งานแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณ
 6. งานจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปี
 7. งานแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้
 8. งานวิเคราะห์และเสนออัตรากำลัง

งานติดตามและประเมินผลงบประมาณ
 1. งานติดตามผลแผนพัฒนาสถาบันฯ
 2. งานติดตามผลแผนปฏิบัติงานประจำปี
 3. งานติดตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน
 4. งานวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์
 5. งานจัดทำแผน/ผลการใช้จ่ายและการปฏิบัติงานงบประมาณแผ่นดิน
 6. งานจัดทำแผน/ผลการใช้จ่ายและการปฏิบัติงานงบประมาณเงินรายได้
 7. งานวิเคราะห์และประเมินผลงบประมาณ(สิ้นปี)
 8. งานวิเคราะห์และประเมินผลงบประมาณรายได้(สิ้นปี)
 9. บันทึกผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี (ทุกสิ้นเดือน) บนโปรแกรม e-planning
 10. บันทึกผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้ ประจำปี (ทุกสิ้นเดือน) บนโปรแกรม e-planning
งานจัดทำรายงานประจำปี
 1. งานจัดทำรายงานประจำปี
 2. งานจัดทำข้อมูล/แบบสอบถาม/สถิติ ด้านแผนและงบประมาณ
 3. ระบบสารสนเทศด้านแผนและงบประมาณ
แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ
 1. แผนยุทธศาสตร์การบริหารงานสถาบันฯ (พ.ศ.2561-2565)
 2. แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. แผนปฏิบัติการประจำปี (Balanced Scorecard : BSC) ประจำปีงบประมาณ 2557
 4. ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานประจำปีงบประมาณ 2556-2557 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานประจำปี
 1. รายงานประจำปี 2563
 2. รายงานประจำปี 2562
 3. รายงานประจำปี 2561
 4. รายงานประจำปี 2560
 5. รายงานประจำปี 2559
 6. รายงานประจำปี 2558
 7. รายงานประจำปี 2557
 8. รายงานประจำปี 2556
 9. รายงานประจำปี 2555
 10. รายงานประจำปี 2554
 11. รายงานประจำปี 2553
 12. รายงานประจำปี 2552
 13. รายงานประจำปี 2551

Link ที่เกี่ยวข้อง
 1. กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 1. รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 63 รอบ 9 เดือน
 2. รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมฯ ปี 63 รอบ 9 เดือน
 3. แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (ปรับปรุง พ.ศ.2563)
 4. แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
 5. แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
 6. คู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561)
 7. คู่มือตัวชี้วัดการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560)
 8. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ฉบับย่อ)
 9. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 (ราชกิจจานุเบกษา)
 10. คู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 หลังการเจรจา)