# ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โครงการ หัวหน้าโครงการ
1. นางสาวภูริชญา เลิศลักขณาวัฒน์ ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการระบาดของโรคและแมลงศัตรูในสวนมะม่วงและแนวทางในการจัดการ ดร.ปริญญา จันทรศรี
2. นางสาวปิยะนาฎ สวนแก้ว ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการระบาดของโรคและแมลงศัตรูในสวนมะม่วงและแนวทางในการจัดการ ดร.ปริญญา จันทรศรี
3. นายเอกพร นวภานันท์ นักวิจัย โครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
4. นางสาวกนกวรรณ ปัญญากูล สารสนเทศ โครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
5. นางสาวเนตรชนากานต์ สุนันตา นักวิจัย โครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
6. นางสาวกฤติยา สละม่วง ธุรการประสานงานโครงการ โครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
7. นางสาวจินดามณี ป๊อกสอน ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
8. นายจีระศักดิ์ หลงมะลิ ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
9. นายสิริพลชา ไชยยา สถาปนิก โครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
10. นายณัฐพงศ์ เตอะอ้าย กราฟิกดีไซน์ โครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
11. ว่าที่ร้อยตรี ปริญญา เขตเมืองมูล กราฟิกดีไซน์ โครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
12. นายพงศกร สุวรรณภา ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
13. นางอาภามาศ จริยากรกุล ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัยหน่วยวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ ผศ.ดร.รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย