เป็นงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ เป็นแหล่งแผยแพร่ข่าวสารงานวิจัย บทคัดย่องานวิจัย เป็นต้น โดยเผยแพร่ไปยังหน่วยงาน/คณาจารย์/บุคลากร ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งจะมีบทบาทในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสถาบันฯ กับองค์กรต่างๆ หรืออี่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีภาระหน้าที่ดังต่อนี้

งานประชาสัมพันธ์และบริการ
 1. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ
 2. การประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อนำกิจกรรมลงเผยแพร่ใน Website Intranet ของมหาวิทยาลัย และช่องทางอื่นๆ
 3. การถ่ายภาพในงานกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ
 4. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูล กืจกรรมในช่องทางต่างๆ อาทิ Homepage, e-mail, โทรศัพท์ เป็นต้น
 5. การจัดทำบอร์ดเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน
 6. การจัดทำ Clipping ข่าว และจัดหาช่องทางการเผยแพร่การจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ
 7. การรวบรวมข้อมูลด้านประชาสัมพันธ์ให้เป็นระบบเพื่อสะดวกในการค้นคว้าและใช้งาน
 8. การต้อนรับแขกเยี่ยม
 9. การจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานต่างๆ
 10. งานตอบแบบสอบถาม/ข้อมูล/สถิติ ที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์
 11. งานสร้างเสริมสุขภาพ

งานห้องสมุดและสารนิเทศ
 1. การดูแลการรับทรัพยาการสารนิเทศ
 2. งานบริการยืม-คืน หนังสือในห้องสมุด
 3. งานบริการยืม-คืน หนังสือระหว่างห้องสมุด
 4. การจัดเก็บและบำรุงรักษา
 5. งานรับและโต้ตอบเอกสาร
งานสิ่งพิมพ์-เผยแพร่
 1. การจัดทำข่าวสารสถาบันฯ ราย 3 เดือน
 2. การจัดทำแผ่นพับแนะนำหน่วยงาน
 3. การผลิตเอกสาร/แผ่นพับ/โปสเตอร์
 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย