สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  บทความวิจัยน่ารู้  

  ข่าวจากสถาบันฯ  

  ภาพข่าวกิจกรรมสถาบันฯ  

  ระบบฐานข้อมูล  


  STRI chanel  

  เกี่ยวกับสถาบันฯ  
ตึกสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2530 มีสถานะเป็นส่วนงานวิชาการ จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


วิสัยทัศน์ : องค์กรที่พัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านงานวิจัยเชิงสหวิทยาการเพื่อประโยชน์ต่อสังคม


พันธกิจ :

  1. ดำเนินการวิจัยและบูรณาการวิจัยในลักษณะสหวิทยาการ ผ่านคลัสเตอร์วิจัย โดยเน้นพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. พัฒนาและสนับสนุนการนำองค์ความรู้ไปรับใช้สังคม

  โปรแกรมต่าง ๆ